matter

matter
§ ნივთი; საგანი, საქმე, საკითხი
§
1 ნივთიერება, მასალა
radioactive matter რადიოაქტიური ნივთიერება
gray matter ტვინის ნაცრისფერი ნივთიერება / ტვინის უჯრედები
printed matter ნაბეჭდი მასალა
reading matter საკითხავი მასალა
2 შინაარსი, არსი
form and matter ფორმა და შინაარსი
the main matter of his speech მისი გამოსვლის ძირითადი არსი
the subject matter of a lecture ლექციის თემა
3 მატერია (ფილოსოფიაში)
4 საქმე, საკითხი
it's a matter of life and death ეს სიკვდილ - სიცოცხლის საქმეა
that's quite another matter ეს სულ სხვა საქმეა
it's a matter of time / taste ეს დროის საკითხია // ეს გემოვნების საქმეა
it's not only a matter of money აქ მხოლოდ ფული არაა საქმე
the matters stand badly საქმე ცუდადაა
it is a matter of two days ეს ორი დღის საქმეა
what's the matter? რაშია საქმე? // რა ხდება?
as a matter of fact, I didn't like the film სიმართლე რომ გითხრა, ფილმი არ მომეწონა
what's the matter with him? რა მოუვიდა?
there is smth. the matter რაღაც ხდება
no matter! არაფერია! / არა უშავს!
no matter how... რამდენიც...
no matter how he tried, he couldn't do it რამდენიც ეცადა არაფერი გამოუვიდა
no matter how he tries, he won't be able do it რაც უნდა ეცადოს, არაფერი გამოუვა
a matter of course ბუნებრივი რამ
I accepted it as a matter of course ბუნებრივად მივიჩნიე // მივიღე, როგორც ბუნებრივი ამბავი
5 მნიშვნელობის ქონა (მნიშვნელობა აქვს)
it doesn't matter მნიშვნელობა არა აქვს
what does it matter? რა მნიშვნელობა აქვს?
it matters much to me ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს
that's all that matters მხოლოდ ამას აქვს მნიშვნელობა
look into this matter ამ საქმეში ჩაიხედე!
it's the matter of life and death ეს სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხია
it doesn't matter in the least სულაც არა აქვს მნიშვმნელობა
after a short pause he pursued the matter further მოკლე პაუზის შემდეგ ამ თემაზე ლაპარაკი განაგრძო
this matter is pressing ეს გადაუდებელი საქმეა
can I pick your brains on this matter? რას მირჩევ ამ საქმეში?
this matter kept me on the run all day ამ საქმემ მთელი დღე მარბენინა
this matter requires much time ამ საქმეს ბევრი დრო უნდა
do not refer to this matter again ამ ამბავს ნუღარ ახსენებ
the matter is under negotiation ამ საკითხზე მოლაპარაკება მიმდინარეობს
it doesn't matter! არაფერია! // მნიშვნელობა არა აქვს!
it is a matter of indifference to me ეს ჩემთვის სულერთია
●●subject matter თემა, საგანი
he's very scrupulous about money matters ფულის საკითხში ძალიან კეთილსინდისიერია
a triumph of mind over matter სულის გამარჯვება ხორცზე
it's just a matter of form უბრალო ფორმალობაა
drop the matter! ამ საქმეს თავი დაანებე! შეეშვი!
the matter requires ეს სასწრაფო საქმეა
I am just debating the matter in my mind ახლა სწორედ ამ საქმეზე ვფიქრობ
I said it as a matter of courtesy ეს ზრდილობის გულისთვისა ვთქვი
you needn’t ask him to come, he’ll come as a matter of course მისი დაძახება არ არის საჭირო, ისედაც მოვა
the matter is under debate საკითხი განიხილება
a matter of great concern დიდი მნიშვნელობის საკითხი
as a matter of fact ფაქტობრივად
a matter of argument სადავო საკითხი
matters are progressing slowly საქმე ნელა მიდის
matters of moment მნიშვნელოვანი / გადაუდებელი საქმეები

English-Georgian dictionary.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Matter — • Taking the term in its widest sense, matter signifies that out of which anything is made or composed Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Matter     Matter      …   Catholic encyclopedia

 • matter — mat·ter n 1: a subject of consideration, disagreement, or litigation: as a: a legal case, dispute, or issue a matter within the court s jurisdiction often used in titles of legal proceedings matter of Doe see also in re b …   Law dictionary

 • Matter — Mat ter, n. [OE. matere, F. mati[ e]re, fr. L. materia; perh. akin to L. mater mother. Cf. {Mother}, {Madeira}, {Material}.] 1. That of which anything is composed; constituent substance; material; the material or substantial part of anything; the …   The Collaborative International Dictionary of English

 • matter — n 1 Matter, substance, material, stuff are comparable when they mean what goes into the makeup or forms the being of a thing whether physical or not. In the relevant sense matter basically denotes that of which all physical objects are made, but… …   New Dictionary of Synonyms

 • matter — ► NOUN 1) physical substance or material in general, as distinct from mind and spirit; (in physics) that which occupies space and possesses mass. 2) an affair or situation under consideration; a topic. 3) (the matter) the reason for a problem. 4) …   English terms dictionary

 • matter — [mat′ər] n. [ME matiere < OFr < L materia, material, stuff, wood (< base of mater, MOTHER1), orig., the growing trunk of a tree] 1. what a thing is made of; constituent substance or material 2. what all (material) things are made of;… …   English World dictionary

 • Matter — ist der Familienname folgender Personen: Bernhard Matter (1821–1854), Schweizer Krimineller, erwähnt in einem Lied von Mani Matter Franz Matter (1931–1999), Schweizer Schauspieler und Regisseur Herbert Matter (1907–1984), Schweizer Fotograf und… …   Deutsch Wikipedia

 • matter — [n1] substance amount, being, body, constituents, corporeality, corporeity, element, entity, individual, material, materialness, object, phenomenon, physical world, protoplasm, quantity, stuff, substantiality, sum, thing; concepts 407,433,470 Ant …   New thesaurus

 • Matter — Mat ter, v. i. [imp. & p. p. {Mattered}; p. pr. & vb. n. {Mattering}.] 1. To be of importance; to import; to signify. [1913 Webster] It matters not how they were called. Locke. [1913 Webster] 2. To form pus or matter, as an abscess; to maturate.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Matter — Mat ter, v. t. To regard as important; to take account of; to care for. [Obs.] [1913 Webster] He did not matter cold nor hunger. H. Brooke. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Matter — Matter, Jacques, geb. 1791 zu Alteckendorf im Elsaß, wurde 1819 Professor der Geschichte in Strasburg, 1821 Gymnasialdirector u. Professor der Geschichte an der dortigen protestantischen Akademie, 1831 Inspector der Akademie u. 1832… …   Pierer's Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”